Zaproszenie na szkolenie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie oraz Stowarzyszenie „Wspierajmy się” z Bełżyc serdecznie zapraszają pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie, placówek opiekuńczo-wychowawczych) na szkolenie, które odbędzie się w dniu 14 października 2014 r. o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lublinie (parter).

Nowelizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
oraz innych ustaw przyjęta przez Sejm RP w dniu 25 lipca 2014 r.

Głownym celem szkolenia jest zapozananie uczestników z nowymi rozwiązaniami
w zakresie wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz zmianami wprowadzonymi nowelizacją. Jak również możliwościami pozyskiwania funduszy krajowych i unijnych
(Nowa Perspektywa 2014-2020) na realizacje zadań wskazanych w ustawie.

            Szkolenie poprowadzi Pani Anna Kuszczuk – doświadczony trener i szkoleniowiec. Praktyk z kilkunastoletnim doświadczeniem w instytucjach zajmujących się opieką nad dzieckiem i rodziną. Autorka wielu programów i artykułów w zakresie opieki nad dzieckiem i rodziną.

Anna Kuszczuk od 15 lat prowadzi liczne specjalistyczne szkolenia dla kadry kierowniczej i pracowników pomocy społecznej, pracowników instytucji działających w systemie pomocy dziecku i rodzinie. Jest głównym specjalistą w Wydziale Wsparcia Rodziny, Pieczy Zastępczej oraz Adopcji Departamentu Polityki Rodzinnej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Była współtwórcą ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej jak również uczestniczyła w pracach nad poselskim projektem nowelizacji ustawy. Zajmuje się także programowaniem i opiniowaniem Nowej Perspektywy Unijnej na lata 2014-2020.

Program szkolenia

 1. 1.      Ogólne założenia zmian wskazane w nowelizacji ustawy.
 2. 2.      Zmiany przepisów ogólnych:

q  zmiany w zakresie przetwarzania danych osobowych;

q  konieczność wysłuchania dziecka.

 1. 3.      Zmiany przepisów dotyczących działań profilaktycznych w szczególności:
 • asystenta rodziny;
 • placówek wsparcia dziennego-nowe standardy.
 1. 4.      Zmiany przepisów dotyczących pieczy zastępczej rodzinnej, zmiany w zakresie:
 • kwalifikacji rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka;
 • finansowania rodzin zastępczych;
 • wprowadzenia funkcji kontrolnych dla zarządu powiatu i sposób ich realizacji;
 • uszczegółowienie dokumentacji  sytuacji dziecka;
 • w zasadach przeprowadzania oceny zasadności pobytu dziecka w pieczy  zastępczej;
 • podmiotów pełniących funkcje organizatora i ich zadań.
 1. 5.      Zmiany w funkcjonowaniu placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz rozwój rodzinnej pieczy zastępczej (deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej)
 • zakres  i zasady kontroli wojewody w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych.
 1. 6.      Zmiany przepisów dotyczących usamodzielnień
 • zmiany w zakresie indywidualnego programu usamodzielnienia oraz finansowania  procesu usamodzielnienia.
 1. 7.      Wprowadzenie przepisów dotyczących kontroli wojewody.
 2. 8.      Wprowadzenie przepisów dotyczących zakładów opieki leczniczej.
 3. 9.      Zmiany przepisów dotyczących procedur adopcji.
 4. 10.  Nowe rozporządzenia w zakresie: standardów placówek wsparcia dziennego, procedur kontroli wojewody, karty dziecka w procedurze adopcji.
 5. 11.  Zmiany w innych ustawach.
 6. 12.  Pozyskiwanie środków przez jednostki samorządowe szczebla gminnego i powiatowego na realizację zadań wynikających z ustawy  fundusze  krajowe i  unijne:
 • NOWA PERSPEKTYWA FINASOWA 2014-2020 (poziom centralny i regionalny) m.in. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego;
 • kierunki, wytyczne, kwalifikowalność wydatków.

Podczas spotkania zapewniony zostanie poczęstunek (szwedzki stół, serwis kawowy oraz obiad).

Koszt szkolenia wynosi 170 zł brutto za uczestnika.

Liczba miejsc na szkoleniu ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

            Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu (z podaniem liczby uczestników, nazwisk oraz danych niezbędnych do wystawienia noty księgowej) do dnia 8 października 2014 r., a także o przesłanie ewentualnych pytań na adres email: wspierajmysie@gmail.com.

Noty księgowe zostaną rozdane uczestnikom po szkoleniu.

Rezygnacje ze szkolenia należy składać na piśmie najpóźniej do dnia, w którym upływa termin składania zgłoszeń. Brak pisemnej rezygnacji oraz niewzięcie udziału w szkoleniu będzie skutkowało obciążeniem Państwa całkowitym kosztem szkolenia. Dopuszcza się zmianę osoby zgłoszonej, po uprzednim poinformowaniu Organizatora jednak nie później niż na dzień przed szkoleniem.