SZKOLENIE DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH W POWIECIE LUBELSKIM

Rodzice zastępczy zamieszkujący w Powiecie Lubelskim uczestniczyli w szkoleniu pt. Doskonalenie kompetencji i umiejętności wychowawczych rodziców zastępczych zorganizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie. Spotkanie odbyło się w dwóch terminach (4 kwietnia dla rodzin spokrewnionych, 5 kwietnia dla rodzin niespokrewnionych i zawodowych). Cieszyło się dużym zainteresowaniem, uczestniczyło w nim łącznie 84 rodziców zastępczych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Lubelskim organizuje cyklicznie szkolenia mające na celu wzmacnianie kompetencji osób sprawujących pieczę nad dziećmi. W Powiecie zamieszkuje łącznie 139 rodzin zastępczych, w których przebywa 173 dzieci. 78% rodzin stanowią rodziny spokrewnione tj. babcia, dziadek, siostra lub brat. Pozostałe tworzą ciocie, wujkowie lub osoby niespokrewnione.

Szkolenie rozpoczęło się wystąpieniem Starosty Lubelskiego Pana Pawła Pikuli, który powitał uczestników spotkania. Następnie Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie Pani Aneta Łońska przedstawiła warunki uzyskania dodatku wychowawczego w ramach programu Rodzina 500+ oraz zaproponowała możliwość korzystania z pomocy psychologicznej, utworzenia grup wsparcia. Część warsztatowa została poprowadzona przez Panią Agnieszkę Korzeniewską oraz Panią Martę Piwońską – doświadczone trenerki, m.in. w zakresie szkolenia PRIDE (dla kandydatów na rodziny zastępcze). Panie mają ponadto wieloletnie doświadczenie w pracy na rzecz dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej.

Szkolenie dotyczyło:

  1. omówienia kategorii kompetencji opiekuńczych;
  2. wzmocnienia podejście do dziecka w procesie wychowawczym;
  3. analizy potrzeb rozwojowych dzieci w kontekście więzi miedzy dzieckiem a opiekunem;
  4. doskonalenia umiejętności skutecznej komunikacji;
  5. doskonalenia umiejętności reagowania na niepożądane zachowania u dzieci.

Szkolenie było urozmaicone zajęciami warsztatowymi, krótkimi filmami edukacyjnymi i wypowiedziami dzieci, które opowiadały jak postrzegają świat.

Szkolenie było bardzo dobrze ocenione przez uczestników pod względem spełnienia oczekiwań, przydatności, przygotowania merytorycznego prowadzących oraz organizacji. Ankietowani wskazywali dobrą atmosferę oraz możliwość poznania i nawiązania kontaktów z innymi rodzinami zastępczymi. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie będzie w dalszym ciągu organizować tego typu spotkania.