Informacje ogólne

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie jest jednostką organizacyjną Powiatu Lubelskiego utworzoną na podstawie uchwały Nr III/14/98 Rady Powiatu Lubelskiego z siedzibą w Lublinie z dnia 30 grudnia 1998r. w sprawie powołania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Obszar działania Centrum obejmuje teren Powiatu Lubelskiego. Siedzibą Centrum jest miasto Lublin, ul. Spokojna 9.

Działalność Centrum opiera się o:

1)  Statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie stanowiący załącznik do uchwały Nr X/53/2015 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 25 czerwca 2015r.;

2)  Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie stanowiący załącznik do uchwały Nr 155/2015 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 28 lipca 2015r.

Do zakresu działania Centrum należy wykonywanie zadań na mocy obowiązujących ustaw, w tym zadania własne powiatu oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat, dotyczące w szczególności:

1)  wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;

2)  pomocy społecznej;

3)  polityki prorodzinnej;

4)  przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

5)  wspierania osób niepełnosprawnych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie pełni funkcję organizatora rodzinnej pieczy zastępczej dla Powiatu Lubelskiego.

PCPR w Lublinie w swej strukturze organizacyjnej ma wyodrębnione:
1) Dział ds. Pieczy Zastępczej;

2)  Dział ds. Osób Niepełnosprawnych.

Przy Centrum działa Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności jako jednostka odrębna ze względu na cel i funkcje merytoryczne, korzystająca ze struktur organizacyjnych Centrum.

W celu realizacji zadań powiatu, Centrum współpracuje z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami pozarządowymi, sądami, kościołami i związkami wyznaniowymi, osobami fizycznymi i prawnymi, a także innymi osobami lub podmiotami.

Akty prawne w oparciu o które działa Centrum:

1)  ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016r., poz. 814);

2)  ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014r., poz. 1202 z późn. zm.);

3)  ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U z 2016r., poz. 575);

4)  ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015r., poz. 163 z późn. zm.);

5)  ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.);

6)  ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.);

7)  ustawa z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2013r., poz. 1650 z późn. zm.);

8)  ustawa z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014r., poz. 1206 z późn. zm.);

9)  ustawa z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011r. Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.);

10)  ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014r., poz. 1118 z późn. zm.);

11)  ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.);

12)  ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013r., poz. 330 z późn. zm.);

13)  ustawa z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015r., poz. 513 z późn. zm.);

14)  ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.);

15)  inne obowiązujące akty prawne oraz akty wydane przez Dyrektora Centrum.