Dofinansowanie z zakresu likwidacji barier architektonicznych i urbanistycznych

Dofinansowanie ze środków PFRON z zakresu likwidacji barier architektonicznych i urbanistycznych na podstawie art. 35, ust. 1, pkt 7, lit. d, ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. 2008r. Nr 14 poz. 92 ) 

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

Osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują.

Wymagane dokumenty:
kserokopia ważnego orzeczenia o niepełnosprawności lub jego odpowiednik,
kserokopia orzeczeń o niepełnosprawności osób mieszkających wspólnie z Wnioskodawcą,
wypełniony wniosek o dofinansowanie do zakupu urządzeń z zakresu likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
udokumentowana postawa prawna zameldowania w lokalu, w którym ma nastąpić likwidacja barier architektonicznych ( akt własności, umowa najmu, dzierżawy), 
zgoda właściciela budynku lub lokalu mieszkalnego, jeśli taka zgoda jest wymagana, dokumenty potwierdzające dochód wymieniony we wniosku postanowienie Sądu o ustanowieniu opiekuna – w przypadku osoby niepełnosprawnej ubezwłasnowolnionej.

Miejsce złożenia wniosku: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie