Dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty i środki

Dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne/ środki pomocnicze na podstawie art. 35a, ust. 1, pkt. 7, lit.c, ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. 2008r. nr 14 poz. 92 ). 

O dofinansowanie może ubiegać się:

Osoba niepełnosprawna, jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczany za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

  • 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym;
  • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.


Wymagane dokumenty:
kserokopia ważnego orzeczenia o niepełnosprawności lub jego odpowiednik,
wypełniony wniosek o dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty i środki pomocnicze,
faktura zakupu/ faktura pro forma/ zamówienie ze sklepu

kserokopia zlecenia zaopatrzenia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Świadczeniodawcę
postanowienie Sądu o ustanowieniu opiekuna – w przypadku osoby niepełnosprawnej ubezwłasnowolnionej.

Miejsce złożenia wniosku
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie