Dofinansowanie do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

Dofinansowanie do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych na podstawie art. 35a, ust.1, pkt. 7, lit b, ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2008r. nr 14 poz. 92). 

O dofinansowanie mogą się ubiegać:
Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które prowadzą działalność statutową na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku. 

Wymagane dokumenty:
wypełniony wniosek o dofinansowanie do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, wraz wymienionymi w nim załącznikami, w tym m.in.:
aktualny wypis z rejestru sądowego / ważny 3 miesiące / lub inny dokument potwierdzający działalność,
statut lub regulamin organizacyjny,
udokumentowanie posiadania konta bankowego wraz z informacją o ewentualnych obciążeniach,
udokumentowanie posiadania środków własnych na realizację zadania w wysokości nie objętej dofinansowaniem ze środków PFRON,
sposób reprezentacji ( pełnomocnictwo dla osób uprawnionych do reprezentacji i zaciągania zobowiązań finansowych wnioskodawcy ),
w przypadku gdy wnioskodawca jest przedsiębiorcą, do wniosku dołącza informacje o pomocy publicznej udzielonej w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku, zgodnie z przepisami o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej.

Miejsce złożenia dokumentów Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie

Terminy składania dokumentów Do 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania.