Dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych

Dofinansowanie ze środków PFRON do likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych na podstawie art. 35, ust. 1, pkt 7, lit. d, ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. 2008r. Nr 14 poz. 92 ).

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

Osoby niepełnosprawne, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. 

Wymagane dokumenty:
kserokopia ważnego orzeczenia o niepełnosprawności lub jego odpowiednik,
kserokopia orzeczeń o niepełnosprawności osób mieszkających wspólnie z Wnioskodawcą, 
wypełniony wniosek o dofinansowanie do zakupu urządzeń z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się, bądź barier technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osoby niepełnosprawnej,
zaświadczenie od lekarza specjalisty o konieczności posiadania i użytkowania wnioskowanego sprzętu,
postanowienie Sądu o ustanowieniu opiekuna – w przypadku osoby niepełnosprawnej ubezwłasnowolnionej, dokumenty potwierdzające dochód wymieniony we wniosku o dofinansowanie.

Miejsce złożenia wniosku: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie