Autor: admin

Funkcję Przewodniczącego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lublinie pełni – Agnieszka Dymicka. Działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Lublinie opiera się na przepisach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 14, […]
Rodziny zagrożone wykluczeniem cyfrowym z powiatu lubelskiego otrzymają za darmo sprzęt komputerowy i dostęp do internetu. Wnioski o wsparcie można składać od 2 do 31 stycznia do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie. Pomoc jest bezpłatna dzięki pozyskanym środkom unijnym. Zostaną nią objęte 130 rodziny, w tym 90 osób niepełnosprawnych i 40 rodzin zastępczych. Samorząd […]
W celu uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności bądź stopniu niepełnosprawności należy: złożyć wniosek wraz z zaświadczeniem lekarskim i dokumentacją medyczną, mogącą mieć znaczenie w ustaleniu niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, datą wszczęcia postępowania jest dzień doręczenia wniosku do Powiatowego Zespołu (art. 61 ust. 3 KPA); od tego momentu liczy się termin załatwienia sprawy, terminem załatwienia sprawy jest […]
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie oraz Stowarzyszenie „Wspierajmy się” z Bełżyc serdecznie zapraszają pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie, placówek opiekuńczo-wychowawczych) na szkolenie, które odbędzie się w dniu 14 października 2014 r. o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lublinie (parter). Nowelizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczejoraz innych […]
Rodzice zastępczy zamieszkujący w Powiecie Lubelskim uczestniczyli w szkoleniu pt. Doskonalenie kompetencji i umiejętności wychowawczych rodziców zastępczych zorganizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie. Spotkanie odbyło się w dwóch terminach (4 kwietnia dla rodzin spokrewnionych, 5 kwietnia dla rodzin niespokrewnionych i zawodowych). Cieszyło się dużym zainteresowaniem, uczestniczyło w nim łącznie 84 rodziców zastępczych. Powiatowe […]
przemoc
3.06.2016 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie informuje, rozpoczęły się spotkania w ramach Powiatowego programu oddziaływań korekcyjno edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Dotychczas zrealizowano 3 edycje ww. programu, 4 edycja rozpoczęła się z dniem 23 maja br. Cele programu: 1. Powstrzymanie osoby stosującej przemoc w rodzinie przed dalszym stosowaniem przemocy.  2. Rozwijanie umiejętności samokontroli i […]
Dofinansowanie ze środków PFRON z zakresu likwidacji barier architektonicznych i urbanistycznych na podstawie art. 35, ust. 1, pkt 7, lit. d, ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. 2008r. Nr 14 poz. 92 )  O dofinansowanie mogą ubiegać się: Osoby niepełnosprawne, które mają trudności […]
Mieszkańcy powiatu lubelskiego, którzy nie radzą sobie w gąszczu spraw administracyjnych i urzędowych, mogą skorzystać z bezpłatnych porad obywatelskich. Dzięki wsparciu Szwajcarii, Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych uruchomiło kilka biur, w tym jedno przy ul. Chopina 37/3 w Lublinie.  Dyżurujący w nim eksperci służą pomocą każdej osobie, bez względu na wiek, wykształcenie czy status majątkowy. Wyjaśniają przepisy i […]
Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200 poz. 1651) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie uruchomiona została Elektroniczna Skrzynka Podawcza ESP. Adres Elektroniczne Skrzynki Podawczej ESP www.pcprlublin.skrzynkapodawcza.pl Na stronie skrzynki podawczej dostępne są również formularze aktywne […]
Dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne/ środki pomocnicze na podstawie art. 35a, ust. 1, pkt. 7, lit.c, ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. 2008r. nr 14 poz. 92 ).  O dofinansowanie może ubiegać się: Osoba niepełnosprawna, jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów […]